Download phần mềm chấm công TicoH_PHIÊN BẢN ACCESS

https://drive.google.com/file/d/18PMDzZf_aA-mnOgDq_SwVXFAr1yRR4P1/view?usp=drive_link

Download phần mềm chấm công TicoH_PHIÊN BẢN SQL

https://drive.google.com/file/d/1Y8VotNkIfIxjNRegev5PWay8WrB8OyeN/view?usp=drive_link

Download phần mềm chấm công Wise eye on 39

https://drive.google.com/file/d/1F_1PrYXWon1QjXnUe0QDQTHr6oIL8SkP/view?usp=sharing

Download SQL 64bit

https://drive.google.com/u/0/uc?id=1IMDRgVn44x2poq8qNlYs2DOpUAkAawZb&export=download

6.3.1.37 SDK

https://drive.google.com/file/d/16w6lUNuCMH5WsVdEq1C4Fv-NgmuUJwDR/view?usp=sharing

Main Menu