Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Mitaco5 v2

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Mitaco5 v2

Phần 1: Khai báo máy chấm công vào phần mềm chấm công

⇒ Máy chấm công (1) Khai báo máy chấm công (2).

khai-bao-may-cham-cong

Thêm mới (3) ⇒ Tên máy (4): MAYCHAMCONG ⇒ Kiểu kết nối (5): Kết nối TCP/IP ⇒ Loại máy (6): Màn hình TFT ⇒ Địa chỉ ip (7): Nhập địa chỉ ip của máy chấm công ⇒ Bấm lưu (8) ⇒ Bấm hình chìa khóa để đăng ký (9).

⇒ Kết nối (10) ⇒ Điền số đăng ký vào phần mềm (11) ⇒ Đăng ký (12).

Phần 2: Khai báo nhân viên mới.
Bước 1: Đăng ký nhân viên (trên máy chấm công vân tay).
Bước 2: Tải nhân viên về máy tính.

⇒ Máy chấm công (1) ⇒ Kết nối máy chấm công (2).

⇒ Chọn máy chấm công (3) ⇒ Kết nối (4).

⇒ Từ MCC–>PC (5).

⇒ Duyệt từ máy chấm công (6) ⇒ Tích vào ô Tải vân tay (7) ⇒ Cập nhật (8).

⇒ Tiếp (9).

Bước 3: Nhập tên nhân viên và chuyển vào công ty (phòng ban).

⇒ Dữ liệu (1) ⇒ Quản lý nhân viên (2).

⇒ Danh sách nhân viên mới (3) ⇒ Chọn nhân viên cần sửa tên (4) ⇒ Điền tên nhân viên (5) ⇒ Điền tên chấm công (6) ⇒ Lưu (7).

⇒ Chọn nhân viên cần chuyển vào công ty (1) ⇒ Chọn chuyển nhân viên (2) ⇒ Chọn công ty (3) ⇒ Đồng ý (4).

Bước 4: Tải nhân viên lên máy chấm công

⇒ Máy chấm công (1) ⇒ Kết nối máy chấm công (2).

⇒ Chọn máy chấm công (3) ⇒ Kết nối (4).

⇒ Từ PC–>MCC (5)

⇒ Công ty (6) ⇒ Chọn tất cả (7) ⇒ Chuyển xuống (8) ⇒ Tải lên máy chấm công (9).

Bước 5: Gán ca cho nhân viên

⇒ Chấm công (1) ⇒ Sắp xếp lịch trình cho nhân viên (2).

⇒ Công ty (3) ⇒ Chọn nhân viên (4) ⇒ Lịch trình vào ra: Hanh chinh (5) ⇒ Lịch trình làm việc: Hanh chinh (6) ⇒ Lưu sắp xếp (7).

Phần 3: Tính công cho nhân viên
Bước 1 Tải dữ liệu chấm công từ Máy chấm công về Máy tính

⇒ Máy chấm công (1) ⇒ Kết nối máy chấm công (2).

⇒ Chọn máy chấm công (3) ⇒ Kết nối (4).

⇒ Tải dữ liệu chấm công (5).

⇒ Tải về máy tính (6) ⇒ Tiếp (7).

Bước 2: Tính Công

Chỉ xem giờ chấm công

⇒ Báo biểu (1) ⇒ Giờ chấm công (2).

⇒ Công ty (3) ⇒ chọn nhân viên (4) ⇒ Chọn ngày cần tính (5) ⇒ Cập nhật (6) ⇒ Excel (7).

Tính công chi tiết

⇒ Báo biểu (1) ⇒ Tính công và in báo biểu (2).

⇒ Công ty (3) ⇒ chọn nhân viên (4) ⇒ Chọn ngày cần tính (5) ⇒ Tính công (6) ⇒ Chọn Excel để xuất (7).


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Main Menu